LEKI REFUNDOWANE


Objawy infekcji. OBJAWY INFEKCJI

Infekcja - obserwujący dziecko rodzic winiwn zwrócić uwagę czy nie występują u dziecka niepokojące objawy, to jest:

 • - stany gorączkowe bez ewidentnej przyczyny
 • - uporczywie pojawiający się kaszel np. w porze rannej, zwłaszcza z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny
 • - suchy, uporczywy kaszel, występujący zwłaszcza w nocy
 • - nawracający lub przedłużający się katar
 • - obniżona aktywność dziecka
 • - nadmierna senność
 • - brak przyrostu lub nadmierny przyrost masy ciała długotrwały brak apetytu bez wyraźnej przyczyny
 • - łzawienie, zaczerwienienie spojówek
 • - stałe oddychanie przez usta
 • - mówienie przez nos
 • - chrapanie w nocy
 • - bóle głowy
 • - pogorszenie słuchu
 • - krwawienia z nosa
 • - wymioty, biegunka.

 • Infekcje dróg oddechowych dzielą się ze względu na ich lokalizację w układzie oddechowym. W związku z tym wyróżniamy:
  Infekcje górnych dróg oddechowych, dotyczące: nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani, migdałków czy ucha środkowego,
  Infekcje dolnych dróg oddechowych, takie jak: zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.

  Ceny leków spadają. Pozytywne efekty działania ustawy refundacyjnej

  Ceny leków spadają , pomiędzy styczniem 2012 r. a grudniem 2013 r. refundacją zostało objętych około 900 nowych leków. Powołując się na raport IMS Health z października 2013 r. Ministerstwo Zdrowia dowodzi, że w porównaniu do okresu sprzed wejścia w życie ustawy refundacyjnej, po 6 miesiącach 2013 r pacjenci płacą za leki refundowane mniej o 183 mln złotych.

  Spadek cen środków leczniczych 2014 r.

  Średnia dopłata pacjenta do jednego opakowania spadła o 0,10 zł, czyli o 1,1 %. Tymsamym nastąpił wzrost dostępności do leczenia przede wszystkim takich schorzeń jak: cukrzyca, choroby nowotworowe, hipercholesterolemia, osteoporoza.

  Lek refundowany zasady odpłatności. LEKI REFUNDOWANE ZASADY ODPŁATNOŚCI

  Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydawane są osobom ubezpieczonym za odpłatą ryczałtową, bezpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną.

  Osobą uprawnioną, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696 z późn. zm.) jest:
  1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych,
  3. lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

  Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest refundowany, jeśli został wypisany na prawidłowo wystawionej recepcie i znajduje się na wykazach zawartych Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urzędowy MZ z 27 lutego 2012 r. poz. 4).

  Poziom odpłatności za lek. Poziomy odpłatności za leki:

  - bezpłatny - do wysokości limitu,
  - ryczałtowy - kwota 3,20 zł do wysokości limitu,
  - 50% - do wysokości limitu,
  - 30% - do wysokości limitu.
  Kwalifikacji do odpowiedniej odpłatności dokonuje Minister Zdrowia.
  Refundacji podlegają także leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją.
  Wydawane są one świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy wnoszona przez pacjenta wynosi 7,50 zł.

  Refundacji podlegają także leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego z importu docelowego, sprowadzane z zagranicy, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Pacjenci ubiegający się o refundację tego typu preparatów muszą wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia.

  Ceny leków. Limity cen leków

  Dla leków refundowanych określone zostały wysokości limitów finansowania, do wysokości których leki te są refundowane. Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej za dany lek. Jeżeli cena detaliczna leku refundowanego jest wyższa od ustalonej wysokości limitu finansowania tego leku, pacjent dopłaca różnicę między ceną leku a limitem.

  Przykład:
  Cena detaliczna leku wydawanego z 50% odpłatnością wynosi 15 zł, a jego limit 12 zł.
  Opłata dla pacjenta: 50% z limitu + różnica pomiędzy ceną detaliczną leku, a limitem
  (50 % x10 zł)+(20 zł -10 zł) = 5 zł +10 zł =15 zł

  Uprawnienia dodatkowe:

  Utworzono kategorie uprawnień przysługujących pacjentom którzy są uprzywilejowani:
  IB (Inwalida Wojenny) - inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, przysługuje obecnie bezpłatne zaopatrzenie w lekarstwa o kategorii dostępności Rp ewentualnie Rpz oraz środki spożywcze specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego, objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, za wyjątkiem lekarstw recepturowych, które wydawane są na podobnych zasadach jak dla ubezpieczonych.
  IW (Inwalida Wojskowy) - inwalidom wojskowym, przysługuje bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem zawartym w ww. obwieszczeniach Ministra Zdrowia, dla których określono kategorię dostępności w całym zakresie zarejestrowanych wskazań.
  ZK (Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) - Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem zawartym w ww. obwieszczeniach Ministra Zdrowia, dla których określono kategorię dostępności w całym zakresie zarejestrowanych wskazań oraz w leki, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi.
  ZK (Zasłużony Honorowy Dawca Przeszczepu) - Zasłużonym Honorowym Dawcom Przeszczepu przysługuje bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem zawartym w ww. obwieszczeniach Ministra Zdrowia, dla których określono kategorię dostępności w całym zakresie zarejestrowanych wskazań oraz w leki, które mogą stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów.
  PO - osoby wykonujące obowiązek obrony mają bezpłatne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w lekarstwa objęte wykazem zawartym w obwieszczeniach Ministra Zdrowia, dla których określono kategorię dostępności w całym zakresie zarejestrowanych wskazań oraz w leki recepturowe.
  AZ - uprawnionym robotnikom oraz byłym pracownikom fabryk produkujących wyroby mające w składzie azbest przysługuje bezpłatnie zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście wyszczególnione w osobnym wykazie.
  CN - nieubezpieczonym kobietom w okresie ciąży, porodu lub połogu przysługuje zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne związane z ciążą, porodem i połogiem na takich samych zasadach jak innym ubezpieczonym.
  DN - nieubezpieczonym do ukończenia 18 roku życia przysługuje zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne na takich samych zasadach jak innym ubezpieczonym.
  IN - osobom nieubezpieczonym, przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
  Aby skorzystać z przysługujących uprawnień, pacjenci należący do kategorii: IB, IW, ZK, PO oraz AZ zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie lekarzowi wystawiającemu receptę. W przypadku pacjentów posiadających uprawnienia: IB, IW, ZK, PO istnieje dodatkowo obowiązek do odnotowania na rewersie recepty, przez osobę realizującą ją w aptece, numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
  BW - pacjent posiadający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Pacjentowi takiemu przysługuje zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne na takich samych zasadach jak innym ubezpieczonym.